Krajnje je neprihvatljivo dovoditi, kako stoji u Pozivu na prosvjed, "spolne eksperimente nad našom djecom" u vezu s ratifikacijom i primjenom Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Zapravo se pokušava skrenuti pažnja s pravog problema – nesposobnost države u sankcioniranju drastičnog nasilja protiv žena, od kojeg je,  samo u posljednjih pet godina u Hrvatskoj smrtno stradalo gotovo 100 žena.

Podsjećamo, Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) prepoznaje nasilje nad ženama kao jedan od ključnih socijalnih mehanizama za stavljanje žena u podređeni položaj. Konvencija sadrži definiciju roda, kako Zapravo se pokušava skrenuti pažnja s pravog problema – nesposobnost države u sankcioniranju drastičnog nasilja protiv žena, od kojeg je, samo u posljednjih pet godina u Hrvatskoj smrtno stradalo gotovo 100 ženabi se naglasilo da je nasilje nad ženama u gotovo 100 % slučajeva počinjeno  od strane muškaraca, uvjetovano je rodnim odnosima  i iskaz je povijesno nejednakog odnosa moći između muškog i ženskog roda.  O pojavnosti nasilja nad ženama i u obitelji svjedoče brojke, a pri tom valja imati na umu da se tek 30% slučajeva prijavljuje.

Konvencija na dosad najozbiljniji način pristupa problemu nasilja nad  ženama,  koje je ujedno i prevladavajući oblik nasilja u obitelji, te definira mjere i odredbe na 4  područja: prevencija, zaštita i potpora, kazneni progon i nadzor provedbe. Konvencija je usvojena u travnju 2011., Hrvatska ju je potpisala u siječnju 2013., a stupila je na snagu u kolovozu 2014. O važnosti dokumenta kao i cjelovitosti pristupa govori i činjenica da je Europski parlament započeo proces ratifikacije, čime će Konvencija postati obvezna za sve države članice,  tako i za Hrvatsku, što samo po sebi nameće pitanje o stvarnim cijevima najavljenog prosvjeda.

Očekujemo ratifikaciju Konvencije do kraja ove godine te poručujemo Vladi da nije dovoljna ratifikacija, već je potrebno stvoriti uvjete za  njezinu dosljednu primjenu kroz učinkovit sustav prevencije i zaštite žena od nasilja i nasilja u obitelji.

Protivnicima Konvencije poručujemo da je ženska borba za ravnopravnost i izlazak  iz pozicije druge i one koja šuti, kuha i rađa, davno započela. Previše toga je ostvareno da bi nas zaustavili raznorazni pojedinci koji svoju ideologiju i direktne napade na stečena prava žena skrivaju iza pojma roda! Žene u Hrvatskoj su ušle u politički i javni prostor davno prije nego su 1946. dobile pravo glasa i njihovu emancipaciju i ravnopravnost ženskog i muškog roda nitko neće moći zaustaviti!

Ženska mreža Hrvatske